Майбутньому спеціалістові


Пароніми

Розрізняйте вживання слів

Дотримуйтесь акцентуаційних норм


  Пароніми     

    Пароніми — це слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням. Наприклад: білити і біліти; сильний і силовий, громадський і громадянський, дружний і дружній. Часто вони мають один корінь, а різняться лише суфіксом, префіксом чи закінченням. Незначна відмінність у вимові призводить до помилок, тому варто приділяти увагу вживанню малознайомих слів, додатково перевіряючи їхнє тлумачення.

    За звуковим складом пароніми бувають:

    Однокореневі — відрізняються лише суфіксами або префіксами: земний «пов'язаний із землею, земною сушею» — земельний «пов'язаний із землекористуванням» — земляний «зроблений із землі» — землистий «з частками землі», «за кольором подібний до землі»; дільниця «адміністративно-територіальна або виробнича одиниця» — ділянка «земельна площа», «сфера діяльності»; танк «бойова машина» — танкер «судно»; зв'язаний «з'єднаний вузлом», «скріплений за допомогою мотузка, ланцюга» — пов 'язаний «закріплений», «поєднаний чимось спільним»; ефектний «вражаючий» — ефективний «з позитивними наслідками» — дефектний «зіпсований, з дефектом» — дефективний «ненормальний», «із психічними або фізичними вадами»; сердечний «пов'язаний із серцем», «щирий» — сердешний «бідолашний»; вникати «намагатися зрозуміти суть чого-небудь» — уникати «прагнути бути осторонь чого-небудь»;

    Різнокореневі — відрізняються одним-двома звуками: компанія «товариство» — кампанія «сукупність заходів»; ступінь «міра інтенсивності», «вчене звання» — степінь «добуток однакових співмножників»; промінь «смужка світла» — пломінь «полум'я»; талан «доля» — талант «обдарування»; розпещений «зіпсований надмірною увагою» — розбещений «морально зіпсований»; гучний «голосний» — бучний «пишний», «галасливий»; веліти «наказати» — воліти «хотіти»; гамувати «заспокоювати, приборкувати» — тамувати «задовольняти потребу в чомусь», «стримувати».

    За лексичним значенням пароніми бувають:

    Синонімічні: повідь — повінь, крапля — капля, слимак — слизняк, привабливий — принадливий, хиткий — хибкий, плоский — плаский, барабанити — тарабанити, линути — ринути, притаїтися — причаїтися, рипіти —       скрипіти, радити — раяти;

    Антонімічні: лепський — кепський, прогрес — регрес, експорт — імпорт, еміграція — імміграція, густо — пусто;

    Семантично близькі: крикливий — кричущий, церемонний «манірний, проханий» — церемоніальний «урочистий, за певним розпорядком», цегельний — цегляний, ніготь — кіготь, м'язи — в'язи, кіш «кошик» — ківш «черпак», кристал — кришталь;

    Семантично різні: газ — гас, глуз — глузд, орден — ордер, дипломат — дипломант, ефект — афект.

    Пароніми, як і омоніми, у художній літературі та в побуті використовуються для створення каламбурів — жартівливої гри слів: — Сумніваюсь, чи ти козак чи кізяк, — засміявся задоволений своїм жартом Варчук (М. Стельмах). Страшніш від огненних геєн голодна хіть зажерливих гієн (Б. Олійник). Прийомний син барона був баран (Л. Костенко). Нечесну приватизацію в народі називають прихватизацією; донощиків, шо на вухо доносять, іменують Навуходоносорами (за ім'ям вавилонского царя Навуходоносора). Використання омонімів і паронімів як художніх та стилістичних засобів називається парономазією.

    Разом із тим треба пам'ятати, що звукова, а іноді й значеннєва близькість паронімів може призвести до сплутування їх: незгоди («відсутність взаємопорозуміння, розбіжність у поглядах») і знегоди («нещастя, труднощі»); факт («подія, явище») і фактор («умова, причина»); уява («здатність уявляти») і уявлення («розуміння, поняття»); зумовити («спричинити») і обумовити («зробити застереження») тощо.

 

   Перевірте свої знання, вибравши один з варіантів тестів   

 

Варіант 1 Варіант 3 Варіант 5 Варіант 7 Варіант 9
Варіант 2 Варіант 4 Варіант 6 Варіант 8 Варіант 10

  Розрізняйте вживання слів  

°  Приклади правильного вживання
  Приклади неправильного вживання
  Коментар щодо вживання і використання слів

√   Переносне значення, що стосується характеру, тону, колориту, манери, відтінку викладу, виконання, а також виражальних засобів музики, сценічного мистецтва, передається словами барва: барви слова, барви музики.

Барва — це природній колір, забарвлення; перен. Колорит, манера, а фарба — штучно нанесений колір.


 

√   У мовній практиці усталилася синтаксична конструкція з одного боку, з іншого боку. Існують труднощі у виборі прикметників однобічний — односторонній, двобічний — двосторонній.

Якщо йдеться про вуличний рух транспорту, вживаємо вислови однобічний рух, двобічний рух. Коли укладають угоду, готують відповідні документи, йдеться про двосторонню угоду, двосторонні чи односторонні вимоги і под.

√   Слова взаємини, стосунки вживаються у значенні «зв'язок між людьми». Взаємини (стосунки) між колегами. Неправомірне вживання в цьому значенні слів взаємовідношення, відношення.

У діловому стилі спостерігається тенденція до вживання іменника «зносини» на окреслення офіційних відносин між країнами, що є неправомірним і зумовлене впливом російської мови.

√   Часто слово виключно неправильно вживають у значенні «надзвичайно», «дуже».

√   Ці слова є взаємозамінними, поєднуючись з іменниками «питання, проблема, справа». Термін розв’язання вживається у спеціальній літературі ( у завданнях із математики, фізики, хімії тощо) й означає послідовність відповідних дій, які дозволяють знайти відповіді на поставлену умову. Проте коли йдеться про відповіді до задачі — послуговуються словом розв’язок.

√   Часто у мовленні плутають керування, внаслідок чого виникають неправильні конструкції типу «характерний багатьом творам», «властивий для української мови», «притаманний для нього».

√   Обидві форми поширені в сучасній мові, але не тотожні своїми синтаксичними зв’язками в реченні.

√   Вживання слова ігнорувати з додатком в орудному відмінку («ігнорувати думкою колективу») є помилковим.

√   Прикметник копіткий споріднений зі словом клопотатися,тобто «поратися; займатися клопіткою роботою; робити повільно». Слово клопіткий пов’язане з іменником клопіт і дієсловом клопотатися.

Коли йдеться про людину, яка постійно перебуває у справах, неспокійна, турбується про щось, використовують означення клопітливий. Про справу, працю, що потребує чималих зусиль, часу для її виконання, кажуть копітка, марудна, клопітка, забарна.

√   Збігаються у значенні «який містить багато чогось», але розрізняються вживанням і сполучуваністю.

√   Прикметника учбовий в українській мові не існує, оскільки відсутнє слово учба.

√   Слово одержувати здебільшого вживають тоді, коли йдеться про конкретний фізичний або матеріальний об’єкт, систематичну дію (одержувати пошту, одержувати пенсію), а також коли говорять про наслідок фізичних або хімічних процесів.

   Найчастіше слово дістати у значенні «одержати» вживається з іменниками, що виражають абстрактне поняття, але може вживатись і з конкретними іменниками паралельно з одержувати.

   Слово здобувати вживається здебільшого з іменниками абстрактного значення і має виразне семантико-стилістичне забарвлення – відтінок отримання чогось із певною затратою сили, енергії, зусиль (здобувати освіту; здобувати ступінь, звання).

   Певні словосполуки є узвичаєними (зарплату одержують, по заслузі дістають, перемогу здобувають). Порушення сприймається як відхилення від стилістичної норми.

   Під час вибору того чи іншого слова слід орієнтуватися на передання нюансів і точність висловлення думки.

 

√   Особова справа — 1. Документ про об’єктивні дані людини, який зберігається в установі. 2. Папка в якій лежать документи кожного працівника в установі.

Особиста справа — це справа, яка стосується певної особи, зумовлюється її власним бажанням і діями.

Особовий рахунок — це рахунок певної особи в ощадному банку і картка, в якій відбито рух грошей (надходження і видачу); у бухгалтерії домоуправління — картка квартиронаймача,в якій роблять записи про нарахування плати за квартиру й комунальні послуги.

Особисті рахунки — взаємини, що склалися між певними особами.

√   Стилістичною помилкою є заміна слова «порушувати» на «піднімати» (наприклад, піднімати важливі питання).


  Дотримуйтесь акцентуаційних норм  

 Побут


Виховання

Виклада-
чеві
на щодень


Сільське госпо-
дарство


Історія

Еконо-
міка


Механіка

Багаторазо́вий
Ба́йду́же
Ви́падок
Вітчи́м
Всере́дині
Гастроно́мія
Гі́лля́
Де́щиця
Доне́схочу
Допі́зна
До́нька
Дочка́
Жалюзі́
За́вжди́
Зави́дна
Завчасу́
Зазвича́й
Зо́всім
Зокрема́
Зі смако́м
Зру́чний
Кори́сний
Котри́й
Нажи́во
Окрі́м
Одноразо́вий
Поталани́ти
При́ятель
Ра́зом
Сере́дина

Ви́правдання
Ви́хова́нець
Вишива́нка
Виши́ваний
Гурто́житок
Забага́нка
Допові́да́ч
Кали́новий
Пі́длітковий
Угрупо́вання
Уподо́бання

 

Виго́да
Виче́рпна
Вимо́ва
Вимо́га
Вира́зний
Ві́рші
Водно́час
Да́но
Дові́дник
Дробови́й
Завда́ння
За́головок
За́кладка
Заня́ття
Запита́ння
Значу́щий
Навча́ння
Наздога́д
На́скрізний
Пере́ві́рка
Позачерго́вий
По́значка
Пока́зник
По́ки що
По́милка
Псевдоні́м
Симетрі́я
Фено́мен
Фо́рзац
Хао́с
Чергови́й
Чита́ння
Щодобови́й
Щупле́нький

Агроно́мія
Різно́ви́д
Русло́
Це́нтнер
Чорно́слив
Чорно́зем
Сільського-
спода́рський
Ветерина́рія
Інду́стрія
Інжена́рія
Пе́карський

 

Аристокра́тія
Вигна́ння
Вигна́нець
Визво́льний
Визна́ння
Вірнопідда́ний
Гетьма́нство
Громадя́нин
Дани́на
Засла́ння
Зібра́ння
Зуба́жіти
Зубо́жіння
Літо́пис
Літопи́сний
Нена́висть
Ота́ман
Пізна́ння
Ста́туя
Тризу́б

 

 

 

Безвідсо́т
ковий
Біржови́й
Валови́й
Догові́р
Догово́ри
Дозві́льний
Ма́ркетинг
Мере́жа
Опто́вий
Пере́пустка
Ри́нковий
Текстови́й
Типо́вий
Фахови́й
Фі́рмовий

 

Ви́крутка
Заіржа́вілий
Обтічни́й
Окисли́ти
Пароне-
проникни́й
Пере́пад
Све́рдло
Теплопрові́д
Цилі́ндровий

 

 

 

   Завдання для відпрацювання акцентуаційних норм  

Варіант 1
Варіант 2
Контакти
Україна
Київська область
м. Біла Церква
вул. Ярослава Мудрого 21/2


тел.(04563) 5-35-67, тел./факс.(04563)5-15-46, моб.тел.(096)996-52-86, (066)337-82-16 mcollege@magnus.kiev.ua, skype: TEK_BNAY
Карта